ZUZANA ŠOTTOVÁ a JURAJ ŠOTT

Obaja sú absolventmi ICJ Bardejov a tiež absolventmi nášho programu 1-ročného štipendijného štúdia na SŠ v USA. Obaja študovali na prestížnej súkromnej strednej škole vo Falmouth Academy (FA), Ma, USA (2008, 2010).

Zuzana úspešne ukončila vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii (Medzinárodné vzťahy a francúzština) a magisterské štúdium na univerzite Central European University v Budapešti v odbore Medzinárodné vzťahy a európske štúdie. Juraj získal titul bakalára na Univerzite v Sheffielde vo Veľkej Británii (História a ruština), čomu predchádzal 1-ročný študijný pobyt v Rusku. Fotografia je z Jurajovej promócie v Sheffielde, UK.

O štúdiu na FA Zuzka povedala: „Aj Juraj aj ja máme krásne spomienky na čas, ktorý sme strávili na Falmouth Academy. Myslím, že hovorím za nás oboch, keď poviem že štúdium na FA bolo pre nás skúsenosťou, ktorá skutočne zmenila náš život pokiaľ ide o vzdelanie i o náš osobnostný rast.“

Blahoželáme, Zuzka a Juraj, tešíme sa z Vašich úspechov a dychtivo budeme sledovať Vaše ďalšie!

Anglický článok nižšie bol uverejnený časopise Falmouth Academy Mariner Alumni Newsletter.

March 2016 Vol. 3, No. 1

Congratulations to Juraj Sott ’10, who received his bachelor’s degree from the University of Sheffield in the UK. He spent last year abroad in St. Petersburg, Russia, before returning to complete his degree in history and Russian. Juraj is pictured here with his family and sister Zuzana ’08 (right) who completed her undergraduate studies in the UK (International Relations and French), and obtained her Master’s diploma from Central European University in Budapest in International Relations and European Studies. Zuzana said, “Both Juraj and I have very fond memories of the time we spent at FA; I think I can speak for both of us when I say that it was a truly life changing experience, both in terms of academics as well as personal growth.”

Rozhovor

Rozhovor s Martou Breisky, riaditeľkou súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov

1. Koľko rokov funguje váš inštitút v Bardejove a prečo ste ho založili?

Naša jazyková škola Inštitút cudzích jazykov v Bardejove (alebo „ U Breiskych“, ako nás zväčša volajú) existuje už 23 rokov. Založil ju môj manžel Arthur Breisky. Keď po nežnej revolúcii prišiel do Bardejova, veľmi skoro zistil, že v našom meste nie je veľa tých, čo dokážu hovoriť nejakým cudzím jazykom. Učitelia angličtiny, s ktorými sa stretával, aby im pomohol zlepšiť ich komunikačné kompetencie, vyučovali v tom čase po večeroch v rôznych závodoch, aby si tak vylepšili svoj skromný príjem. V snahe pomôcť všetkým, dal učiteľov dokopy a namiesto toho, aby učitelia chodili za svojimi študentmi po celom meste, študenti začali chodiť za nimi k nám do školy.

2. Odlišujete sa nejako od iných jazykových škôl? Čo podľa vás musí mať dobrá jazyková škola? A čo musí mať dobrý študent, aby jazyk zvládol?

Určite sa odlišujeme. Ťažko by ste našli čo i len dve jazykovky, ktoré by boli úplne rovnaké. Myslím, že to, čo nás odlišuje od niektorých iných jazykových škôl je nadšenie, s ktorým pracujeme a púšťame sa do nových vecí, láska k tomu, čo robíme a naša úprimná snaha o to, aby študenti vedomostne napredovali a zažívali radosť z úspechu. Náš záujem o študenta je skutočný, nielen proklamovaný.

V súčasnosti existuje veľa jazykoviek, ktoré vznikli zo snahy podnikateľa založiť si dobrý biznis a z neho profitovať. Často sa stáva, že ani zriaďovateľ ani riaditeľ školy nie sú jazykovo zdatní a nemajú ani kvalifikáciu na vykonávanie svojej práce. Naša jazyková škola nie je zameraná na zisk a pri prijímaní rozhodnutí je u nás na prvom mieste ich zmysluplnosť a benefit študenta.

Dobrá jazyková škola potrebuje odborné vedenie založené na skúsenostiach z praxe, schopných učiteľov cudzích jazykov – profesionálov, ktorí istý čas žili v zahraničí, neustále sú v kontakte s vyučovaným jazykom, takže jeho aktívne používanie na hodinách je pre nich prirodzené a robí im radosť, o ktorú sa delia so svojimi študentmi a týmto spôsobom ich inšpirujú. Ideálne je to v kombinácii s túžbou po sebazdokonaľovaní a odbornom raste. Naša škola má šťastie, lebo takých učiteľov má.

Dobrý študent potrebuje najprv odhodlanie, že sa chce cudzí jazyk naučiť. Mal by byť ochotný venovať štúdiu časť svojho voľného času a robiť to PRAVIDELNE a systematicky. Študent by mal byť aktívny. Mal by si urobiť plán a určiť si, kedy a kde (mimo školy) sa bude učiť, koľko času tomu venuje, akým spôsobom to bude robiť, atď. Nárazové záchvaty učenia zvyčajne nevedú k úspechu a tiež predstava, že keď si zaplatím kurz v škole, tak by ma tam mali všetko naučiť, nie je namieste.

3. Koľko študentov každý rok navštevuje váš inštitút a aké jazyky ponúkate? Máte aj spätnú väzbu, či vaši absolventi používajú cudzí jazyk v praxi/v živote?

Počet študentov sa každý rok mení, no zvyčajne máme 350- 400 študentov. Mnohí z nich používajú cieľový jazyk v práci, na internete, pri cestovaní, kongresoch a iných pracovných zahraničných stretnutiach.

Naším hlavným cieľom vo vyučovaní cudzích jazykov je naučiť študentov prakticky používať jazyk v bežnej komunikácii, čo je zároveň aj dôvod, prečo k nám študenti prichádzajú. Každý, kto sa učí/učil cudzí jazyk a zažil radosť z toho, že sa dokázal dohovoriť s rodeným hovoriacim vie, aká odmeňujúca a povzbudivá skúsenosť to je. Vy rozumiete a vám rozumejú! Funguje to! To, čo som sa naučil, naučil som sa dobre! Naši študenti sa s nami často delia o podobné zážitky a my sme takí šťastní ako oni. V tomto školskom roku majú možnosť zdokonaľovať sa v anglickej konverzácii s americkým a kanadským lektorom. Referencie od našich študentov sú uverejnené na našej webovskej stránke v sekcii referencie.

4. Titul ste získali už po tretí krát, nie je to pre vás už tak trochu "nuda"? Čo sa posudzuje pri hodnotení a oceňovaní v tejto súťaži?

Súťaž je organizovaná občianskym združením Jazykové vzdelávanie v Nitre. Odborná porota hodnotí prezentáciu školy na webstránke, aktivity školy, licencie, ktoré vlastní, počet a obsah slovných hodnotení školy od jej vlastných študentov a tiež počet hlasov zaslaných škole od jej študentov, sympatizantov a priaznivcov. Z kandidujúcich jazykových škôl porota nominuje v každom kraji 4-6 škôl, ktoré potom verejnosť má možnosť podporiť v hlasovaní. Ocenenie má 2 kategórie- umiestnenie v jednotlivých krajoch a v celoslovenskom meradle. ICJ Bardejov získal titul NAJ JŠ v Prešovskom kraji 4-krát po sebe (2012, 2013, 2014, 2015) a v celoslovenskom meradle získal 2. miesto v roku 2012 a 1. miesto v rokoch 2013, 2014, a 2015.

Získanie titulu niekoľkokrát po sebe isto nie je nudou. Práve naopak, napĺňa nás radosťou, zaväzuje k lepším výkonom a dodáva nám energiu pracovať na sebe, aby naši študenti boli u nás spokojní, chodili k nám radi a o rok, keď príde čas ďalšieho hlasovania, opäť nás podporili. Bez ich aktívnej podpory by sme uvedené tituly nemohli získať. Touto cestou sa im chcem v mene svojom i v mene celého kolektívu ICJ poďakovať a uistiť ich, že tak ako doteraz, aj naďalej sa tento titul bude spájať s kvalitou, profesionálnosťou, serióznosťou, slušnosťou a úprimnou snahou dávať im to najlepšie, čoho sme schopní.

5. Aké sú najmodernejšie trendy vo výučbe cudzích jazykov? Používate ich?

Pri vyučovaní cudzích jazykov sa zameriavame na rozvíjanie všetkých jazykových zručností (posluch s porozumením, čítanie, písanie, rozprávanie) no dôraz kladieme na rozprávanie, keďže to je z nich najťažšie a študenti ho doma nemajú s kým precvičovať.

Okrem tradičnej metódy (ANJ) na našej škole vyučujeme aj priamou metódou (ANJ, NEJ, ŠPJ), na používanie ktorej sme získali licenciu v roku 2010 a odvtedy sa táto metóda teší veľkému záujmu zo strany študentov. Je efektívna, rýchlo naučí študentov rozprávať, zbaví ich strachu z rozprávania a najmä, mení pasívnu znalosť jazyka (poznám to slovo, keď ho vidím napísané alebo ho povie niekto iný, no keď ho potrebujem použiť, neviem ho) na aktívnu (použil som to slovo už predtým, mám ho v pohotovostnom režime). Rotáciou lektorov simulujeme cudzojazyčné prostredie a rýchlosťou otázok a odpovedí približujeme cieľový jazyk v triede tomu, ktorý budú počuť, keď vycestujú do zahraničia.

6. Čo by ste poradili ministrovi školstva pri riešení problematiky výučby cudzích jazykov na Slovensku?

Rozosmiali ste ma. Ak by sa ma naozaj opýtal, myslím, že by som navrhla, aby rozhodnutie o tom, od ktorého ročníka a šk.roka sa stane angličtina povinným jazykom na ZŠ, sa odvíjalo od reálnej pripravenosti rekvalifikovaných učiteľov stať sa dobrými učiteľmi cudzieho jazyka. Je pravdou, že žiaci v nižšom veku sa učia jazyky oveľa ľahšie a preto treba s ich výukou začať čím skôr, no ak nemáme dostatok učiteľov ANJ, ktorí dokážu plynule a správne rozprávať anglicky, tak začnime vyučovať neskôr, ale poriadne. Učiteľom, ktorí sú ochotní rekvalifikovať sa, doprajme viac času, aby sa mohli na nový predmet poriadne pripraviť. Určite mi dáte za pravdu, že je jednoduchšie a k žiakom férovejšie učiť ich správnu nie približnú výslovnosť anglických slov hneď od začiatku, ako neskôr pracne odbúravať nesprávne výslovnostné návyky.

Prestaňme pripisovať nadmernú vážnosť certifikátom, ktoré síce oprávňujú ich držiteľov vyučovať ANJ, ale v skutočnosti nevyjadrujú ich schopnosť používať jazyk, ktorý vyučujú. Zjednodušme pravidlá tak, aby Slovák, ktorý sa po mnohých rokoch vráti z cudziny a rozpráva anglicky ako rodený hovoriaci, mal možnosť (po preskúšaní a po metodických školeniach) zamestnať sa doma ako kompetentný učiteľ cudzieho jazyka. Presne tak, ako väčšina zahraničných lektorov, ktorí úspešne vyučujú svoj rodný jazyk na Slovensku a pri tom nie sú ani pedagógovia ani lingvisti.

Rozhovor pripravil Mário Hudák