Študuj v USA

Vyučovanie priamou metódou

Americký lektor a zakladateľ prvej súkromnej jazykovej školy v Bardejove - Inštitút cudzích jazykov - Arthur E. Breisky, okrem toho, že už viac ako desaťročie vyučuje angličtinu na tejto škole, sprostredkúva štipendijné študijné pobyty pre študentov ICJ v USA.

Študenti študujú na prestížnych súkromných stredných školách v Massachussetts, Ohiu a Kalifórnii. Výška školného na jeden rok sa pohybuje okolo 15 000,- USD. Mnohí Američania si nemôžu dovoliť poslať študovať svoje deti do týchto škôl. Naši študenti dostávajú štipendium, ktoré plne pokrýva náklady na školné. Toto privilégium sa im dostáva vďaka štedrosti a dobročinnej práci mnohých ľudí na našej i americkej strane.

Ubytovanie a stravu im poskytujú hosťujúce rodiny, ktoré ich príjmu za člena rodiny. Študenti, ktorí absolvujú ročný študijný pobyt v USA si sami hradia spiatočnú letenku, zdravotné poistenie a vreckové. Približná suma, ktorú potrebujú mať k dispozícii je 60 000,- Sk, na rozdiel od sumy 250 000,- Sk, ktorú si účtujú tzv.neziskové organizácie, zaoberajúce sa sprostredkovaním zahraničných študijných pobytov.

ICJ poskytuje túto sprostredkovateľskú činnosť bez nároku na odmenu a je v pravom slova zmysle dobročinnou neziskovou organizáciou.

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA NA ŠTÚDIUM V USA:

  • je študentom ICJ aspoň 1 školský rok
  • dobrý prospech v škole
  • dobrá znalosť angličtiny
  • záujem o život a dianie vôkol
  • má záujmy a aktívne sa im venuje vo voľnom čase

 


PROCES VÝBERU KANDIDÁTOV SA SKLADÁ Z TROCH ČASTÍ:

  • Študent vyplní prihlášku, napíše dve slohové práce v angličtine a odovzdá ich k stanovenému termínu.

  • Urobí test S.L.E.P. (Secondary Level English Proficiency). Študent, ktorý nedosiahne potrebný počet bodov na tomto teste, nemôže sa zúčastniť ústneho pohovoru a je vyradený z výberového konania.

  • Zúčastní sa na ústnom pohovore, ktorého cieľom je zistiť osobnosť kandidáta a jeho pripravenosť a schopnosť zvládať nové náročné situácie, v ktorých sa ocitne v cudzom prostredí ďaleko od svojich blízkych.

 

Materiály všetkých úspešných kandidátov budú odoslané na školy v USA, ktoré berú do úvahy hodnotenie našej komisie, ale definitívny výber študentov urobí škola, no najmä hosťujúca rodina, ktorá bude hľadať takého študenta, ktorý by si najviac rozumel s ich synom/dcérou.

Zameranie školy

Naša škola poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, Viac o zameraní školy >

Metódy vyučovania

Na vyučovaní všetkých cudzích jazykov používame tradičnú metódu a priamu metódu. Viac o metódach vyučovania >

Kurzy a jazykové úrovne

Jazykové kurzy sú určené pre všetkých, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Pri určovaní vedomostných úrovní jazykových kurzov na Inštitúte cudzích jazykov vychádzame zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Viac o kurzoch a úrovniach >

 

Jazykový certifikát

Na Inštitúte cudzích jazykov v Bardejove sa dá vykonať skúška z anglického jazyka TOEFL iBT, certifikát z ktorej sa uznáva ako náhrada maturity. Viac o jazykovom certifikáte >

Študuj v USA

Americký lektor a zakladateľ prvej súkromnej jazykovej školy v Bardejove - Inštitút cudzích jazykov - Arthur E. Breisky, okrem toho, že už viac ako desaťročie vyučuje angličtinu na tejto škole, sprostredkúva štipendijné študijné pobyty pre študentov ICJ v USA. Viac o štúdiu v USA >